icon

Адреси клінік

м. Київ, пр-т Василя Порика 13-Б (На карті )

м. Сколе, вул. Стрийська, 19 (незабаром відкриття) (На карті)

м. Київ, вул. Композитора Мейтуса, 5 (На карті)

м. Біла Церква, вул. Гагаріна 37А (На карті)

+38 (044) 364-20-04 +38 (093) 170-16-59

Пн.-Нд. 08:30 - 20:00

Політика конфіденційності

Договір публічної оферти про надання послуг

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР СТИМУЛЯЦІЇ МОЗКУ» (надалі «Виконавець»), що належним чином зареєстроване відповідно до законодавства України (ідентифікаційний код юридичної особи 38536598), фактична адреса: 04208, м. Київ, пр-т Василя Порика, 13-Б, в особі директора Кіяна Олександра Сергійовича, який діє на підставі Статуту, керуючись ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти Договір про надання послуг (надалі «Договір») на нижчевикладених умовах:

1. Терміни

1.1. Послуги - перелік медичних та інших послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Переліком послуг, що розміщений на Сайті Виконавця, а також в інших місцях, передбачених законодавством (надалі – Перелік послуг).

1.2. Публічна оферта - пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб, укласти даний Договір на визначених умовах.

1.3. Cайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://mind-stimulation.com/, яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів / Законних представників про Виконавця та Послуги, що ним надаються.

1.4. Акцепт - повне, безумовне та беззастережне прийняття Пацієнтом / Законним представником умов Публічної оферти в формі даного Договору. Акцепт здійснюється шляхом оплати Послуг Виконавця або шляхом заповнення, підписання та передачі Пацієнтом / Законним представником Виконавцю письмової Анкети, примірник якої знаходиться безпосередньо за місцезнаходженням Виконавця.

1.5. Виконавець - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР СТИМУЛЯЦІЇ МОЗКУ».

1.6. Пацієнт / Законний представник* - фізична особа, яка Акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі.

1.7. Сторони - Пацієнт / Законний представник, та Виконавець.

* Сторони розуміють, що поняття «Пацієнт / Законний представник» в цьому Договорі вживається одночасно, оскільки Пацієнтом може виступати неповнолітня, малолітня особа, цивільна дієздатність якої обмежена, і в інтересах якої має діяти її Законний представник. У випадку, якщо Пацієнтом виступає неповнолітня, малолітня особа, права та обов’язки, визначені цим Договором, автоматично покладаються на її Законного представника.

2. Предмет договору

2.1. Даний Договір є публічним договором (надалі іменується - Договір), який вважається укладеним між Виконавцем з однієї сторони, Пацієнтом / Законним представником з іншої, з моменту Акцепту останнім умов та положень даного Договору.

2.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Пацієнту Послуги, а Пацієнт / Законний представник зобов’язується прийняти їх.

2.3. Послуги надаються на підставі цього Договору. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору, є Акцепт Пацієнтом / Законним представником умов даного Договору.

2.4. Виконавець може надавати Послуги за допомогою мережі Інтернет, телефонної та / або комп’ютерної мережі.

2.5. Місцем надання Послуг вважається фактична адреса Виконавця (Україна, м. Київ, пр-т Василя Порика, 13-Б).

2.6. Послуги надаються протягом робочого часу Виконавця.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Пацієнт / Законний представник, має право:

3.1.1. Отримати Послуги Виконавця належної якості.

3.1.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан здоров'я Пацієнта, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я, які зберігаються у Виконавця.

3.1.3. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні медичних послуг Пацієнту.

3.1.4. Вимагати заміни лікуючого лікаря.

3.1.5. Мати право на таємницю про стан здоров'я Пацієнта, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

3.2. Пацієнт / Законний представник, зобов’язується:

3.2.1. Надавати повну та достовірну інформацію та документи, необхідні для ідентифікації Пацієнта / Законного представника, в тому числі для заповнення Анкети.

3.2.2. Неухильно дотримуватись усних чи письмових приписів і рекомендацій лікарів та інших спеціалістів Виконавця.

3.2.3. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан здоров’я Пацієнта, які необхідні Виконавцю для надання йому медичних послуг.

3.2.4. Оплачувати вартість Послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

3.2.5. До початку надання медичних послуг повідомити Виконавцю весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан здоров’я Пацієнта.

3.2.6. У разі порушення або неможливості дотримання Пацієнтом плану лікування повідомити про це Виконавця.

3.2.7. Повідомляти Виконавця про покращення або погіршення самопочуття Пацієнта, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану здоров’я Пацієнта протягом строку лікування.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Залучати третіх осіб для надання Послуг, які мають необхідну кваліфікацію.

3.3.2. В разі запізнення Пацієнта / Законного представника в односторонньому порядку змінити термін надання Послуг, або відмінити надання таких Послуг.

3.3.3. Перевіряти надану Пацієнтом / Законним представником, інформацію, а також виконання Пацієнтом умов Договору.

3.3.4. Призупинити надання Послуг Пацієнту на період перевірки виконання Пацієнтом / Законним представником умов Договору, в разі виникнення обґрунтованих сумнівів у належному виконанні, або у порушенні Пацієнтом / Законним представником умов цього Договору.

3.3.5. Відмовити Пацієнту / Законному представнику, у наданні Послуг та припинити дію цього Договору.

3.3.6. Вимагати від Пацієнта / Законного представника, виконання умов цього Договору.

3.3.7. Проводити акції, надавати знижки, впроваджувати програми лояльності, спеціальні бонусні програми тощо в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.4. Виконавець зобов’язується:

3.4.1. Забезпечувати Пацієнту можливість отримання Послуг належної якості відповідно до цього Договору та чинного законодавства України.

3.4.2. Надавати Пацієнту Послуги з урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних», принципів збереження та нерозголошення лікарської та / або конфіденційної інформації.

3.4.3. Забезпечувати Пацієнту / Законному представнику, можливість отримання інформації з питань надання Послуг та Акційних пропозицій.

3.4.4. Приймати до розгляду письмові пропозиції Пацієнта / Законного представника, щодо покращення та якості надання Послуг.

4. Ціна договору та порядок здійснення оплати

4.1. Ціна цього Договору визначається, як сума наданих Пацієнту Виконавцем та прийнятих ним / Законним представником Послуг. Ціна Договору може також визначатися, як сума заздалегідь замовлених Пацієнтом / Законним представником Послуг.

4.2. Вартість кожної Послуги визначається згідно з Переліком послуг на дату надання Пацієнту такої Послуги.

4.3. Оплата наданих Послуг здійснюється Пацієнтом / Законним представником після надання Послуги в той самий день. За домовленістю Сторін оплата Послуг може здійснюватися до їх надання.

5. Порядок надання та приймання-передачі послуг

5.1. Послуги надаються медичними працівниками та спеціалістами Виконавця, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.

5.2. До початку надання медичних послуг Лікуючий лікар повідомляє Пацієнту / Законному представнику перелік, склад та вартість всіх медичних послуг, надання яких Пацієнту Лікуючий лікар вважає доцільним, та в усній формі погоджує із Пацієнтом / Законним представником перелік та вартість всіх медичних послуг, які будуть надані Виконавцем Пацієнту за призначенням цього Лікуючого лікаря.

5.3. Послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном. Надання Послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної Послуги погоджується між Виконавцем та Пацієнтом / Законним представником в усній формі.

5.4. Приймання-передача наданих Послуг здійснюється шляхом оформлення Рахунку-акту (далі – Рахунок-акт), який складається Виконавцем в двох примірниках та надається Пацієнту / Законному представнику для підписання.

5.5. Пацієнт / Законний представник зобов’язаний підписати обидва примірника Рахунку-акту або надати письмову мотивовану відмову від його підписання.

5.6. У разі якщо Пацієнт / Законний представник не надав письмову мотивовану відмову від підписання Рахунку-акту, Послуга вважається належним чином наданою Виконавцем та належним чином прийнята Пацієнтом / Законним представником.

5.7. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Рахунку-акту, Виконавець протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Пацієнта / Законного представника про результати розгляду.

6. Інші умови

6.1. Порядок врегулювання спорів.

6.1.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та / або порушенням положень цього Договору, врегульовуються шляхом проведення переговорів між Сторонами.

6.1.2. В разі недосягнення Сторонами згоди в результаті переговорів, Пацієнт / Законний представник, залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.

6.1.3. В разі недосягнення Сторонами згоди в результаті переговорів та неможливості врегулювання конфлікту в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку у відповідності до вимог чинного законодавства України.

6.2. Додаткові положення.

6.2.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору.

6.2.2. Зміни до цього Договору оформлюються шляхом оприлюднення нової редакції Договору на Сайті Виконавця і набирають чинності з моменту публікації.

6.2.3. Пацієнти вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту публікації нової редакції Договору на Сайті Виконавця.

6.2.4. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Пацієнтів / Законних представників.

7. Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.

7.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору.

7.3. Виконавець не несе відповідальність перед Пацієнтом / Законним представником за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток).

7.4. Виконавець не несе відповідальності, якщо це було зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажору). Під обставинами непереборної сили маються на увазі: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Виконавця обставини, які роблять неможливим своєчасне, повне та належне виконання Виконавцем своїх зобов’язань згідно Договору.

7.5. Виконавець не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у Пацієнта або за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю Пацієнта в результаті:

7.6. Відповідальність Виконавця перед Пацієнтом / Законним представником, у випадку пред’явлення ним вимог / претензій про відшкодування шкоди та компенсації моральної шкоди в результаті ненадання та / або надання Послуг неналежної якості, що підтверджується висновком експерта з контролю якості, відшкодовується виключно в межах вартості відповідної Послуги, оплаченої Пацієнтом / Законним представником.

7.7. Виконавець не несе відповідальності за належне функціонування та доступність певних сегментів мережі Інтернет, які знаходяться поза контролем Виконавця.

7.8. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність надання тієї чи іншої Послуги результату, що очікував та бажав отримати Пацієнт / Законний представник, при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.

8. Строк дії договору та умов його припинення

8.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або законодавством України.

8.2. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Пацієнтів / Законних представників шляхом його розміщення (оприлюднення) на сайті Виконавця.

8.3. Якщо за 30 (тридцять) днів до закінчення поточного календарного року жодна із Сторін письмово не заявить про намір розірвати цей Договір, то він вважається продовженим (пролонгованим) на наступний календарний рік на таких самих умовах. Така пролонгація строку цього Договору можлива без обмеження терміну.

8.4. Строк дії цього Договору може бути достроково припинений:

9. Збір та використання персональних даних

9.1. Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

9.2. Відвідувачу Сайту може бути запропоновано ввести персональні дані з метою запису на прийом до лікаря на Сайті.

9.3. Після заповнення форми зворотного зв'язку вважається, що відвідувач надав згоду на обробку ПП «ЦЕНТР СТИМУЛЯЦІЇ МОЗКУ» своїх персональних та контактних даних. ПП «ЦЕНТР СТИМУЛЯЦІЇ МОЗКУ» може зберігати інформацію про з'єднання, трафік, дату та час тривалості роботи відвідувача на Сайті.

9.4. Персональні дані відвідувачів використовуються задля забезпечення обміну інформацією, відносин у сфері комунікацій відповідно до Законів України «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про підприємництво», НД ТЗІ 2.5-010-03 «Вимоги до захисту інформації WEB-сторінки від несанкціонованого доступу».

9.5. Персональні дані відвідувачів можуть зберігатися протягом 3-х років.

9.6. На Сайті фіксується доменне ім'я або IP-адреса комп'ютера відвідувача, дата доступу, файли (ім'я файлу і URL), код відповіді HTTP та веб-сайт, з якого відвідувач потрапив на Сайт, кількість байт, переданих в ході сесії.

9.7. При роботі Сайту використовуються файли cookie, які забезпечують підтримку функцій безпеки та їх запуск, надання максимально повної інформації про нас та наші можливості. Файли cookie також дозволяють відстежувати порушення політики конфіденційності та умови використання Сайту відвідувачами  їх пристроями. Якщо Ви продовжуєте користуватися нашим сайтом, це означає Вашу згоду на використання нами cookies і отримання Вами всіх файлів cookiе і нашу можливість відправляти Вам найсвіжішу інформацію про актуальні пропозиції та акції. Ви в будь-який час можете легко відмовитися від розсилки або заборонити використовувати cookie шляхом персональних налаштувань Вашого девайса.

9.8. За допомогою системи Google Analytics збирається статистика про відвідування Сайту, така як сторінки, що відвідуються, кількість переглядів сторінок, інформацію, яка була завантажена, домени інтернет-провайдерів та країни походження відвідувачів, а також адреси веб-сайтів, що були відвідані до та після Сайту тощо. Жодна з цих дій не пов'язана з відвідувачем особисто та вимірюється тільки у сукупності.

10. Умови надання інформації

Сайт може містити посилання на інші сайти. Такі посилання наведені виключно для інформаційних цілей. Той факт, що ми даємо посилання на зовнішній ресурс, не означає, що ми повністю схвалюємо викладені там позиції, а також не гарантуємо достовірності розміщеної там інформації. Ми не несемо відповідальності за політику конфіденційності або зміст цих сайтів. Якщо у вас є питання або сумніви з приводу цієї політики, Ви можете зв'язатися з нами за адресою електронної пошти centermindst@gmail.com

11. Автоматичний збір і використання інформації

11.1. Автоматично збирається і зберігається наступна інформація:

11.2. Відомості про трафік, який проходить  через мережу, електронною поштою, і активність відвідувача в мережі Інтернет, на Сайті,  захищені відповідно до діючого законодавства України.

11.3. Ми маємо право надати будь-яку особисту інформацію відвідувачів Сайту на вимогу правоохоронних органів, за ухвалою/рішенням суду чи в рамках інших законних процедур, або ж на іншу правомірну вимогу згідно з чинним законодавством України.

11.4. Усі права на зміст Сайту належать ПП «ЦЕНТР СТИМУЛЯЦІЇ МОЗКУ» і використовуються ПП «ЦЕНТР СТИМУЛЯЦІЇ МОЗКУ» за згодою від правовласника. Даний сайт в цілому і окремі його елементи охороняються Законом України «Про авторське право і суміжні права», іншими нормативними документами чинного законодавства України, міжнародними договорами тощо.

11.5. Відвідувачі Сайту не повинні поширювати, змінювати, передавати, користуватися або використовувати повторно будь-яку інформацію з Сайту для будь-якої публічної або комерційної мети без письмового дозволу ПП «ЦЕНТР СТИМУЛЯЦІЇ МОЗКУ». Скопійована інформація повинна містити активне гіпер-посилання на Сайт. 

11.6. При роботі з сайтом відвідувачам не надається право на інтелектуальну власність ні на сам Сайт, ні на його зміст чи на використання будь-яких елементів брендінгу або логотипів Сайту.

11.7. Якщо Ви відвідуєте даний Сайт, Ви автоматично погоджуєтесь з даною ПОЛІТИКОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ та її умовами. Якщо Ви не погоджуєтесь з даною ПОЛІТИКОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ та її умовами, то Ви повинні залишити цей сайт.

12. Заключні положення

12.1. Укладаючи цей Договір Пацієнт / Законний представник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, затвердженого Виконавцем та оприлюдненим на сайті Виконавця.

12.2. Підписавши та заповнивши Анкету або оплативши Послуги Виконавця, Пацієнт / Законний представник надає дозвіл на збір та обробку персональних даних, зазначених у Анкеті для цілей, пов’язаних з наданням Послуг та в межах, визначених законодавством України.

12.3. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Пацієнтів. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Пацієнта / Законного представника зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення.

Акцепт цього Договору також свідчить про те, що Пацієнт / Законний представник розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Пацієнт / Законний представник не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.

12.4. Дія цього Договору не розповсюджується на відносини між Сторонами, що врегульовані іншими договорами та угодами та власноручно підписані Сторонами.

12.5. Виконавець може проводити аудіо запис всіх розмов з Пацієнтом / Законним представником. Така інформація є конфіденційною.

12.6. Будь-яка інформація, отримана Виконавцем від Пацієнта / Законного представника до, під час або після надання Послуг за цим Договором, вважається конфіденційною.

12.7. Виконавець гарантує, що всі відомості про Пацієнта / Законного представника, що містять лікарську та / або іншу конфіденційну таємницю, будуть використовуватись відповідно до принципів дотримання таких таємниць та відповідно до вимог законодавства України та міжнародного законодавства.

12.8. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність інших положень і умов Договору. Цей договір регулюється чинним законодавством України.

12.9. Всі Додатки до Договору є невід'ємними частинами цього Договору та є обов’язковими для виконання та дотримання Сторонами.

12.10. Інформація про усі можливі Послуги міститься на Сайті Виконавця.

Реквізити виконавця

Приватне підприємство «Центр Стимуляції Мозку»

Підприємство є платником єдиного податку 3 групи

Фактична адреса: 04208, м. Київ, пр-т Василя Порика, 13-Б

Юридична адреса: 04208, м. Київ, пр-т Свободи, 30-А, кв. 114

Р/р UA303206490000026005052751372 у банку Філія «Розрах. центр АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

ІПН 38536598

Код ЄДРПОУ 38536598

Тел.: (044) 364-20-04

Директор__________________О.С. Кіян

Редакція чинна від _________________

Запишіться на прийом
error
error

Відправляючи цю форму, ви підтверджуєте свою згоду з політикою передачі і використання даних на цьому сайті